Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PALARNA KAWY LANI COFFEE KAMIL RÓZICKI

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep Internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.lanicoffee.pl (zwany dalej „Sklepem Internetowym”), jest prowadzony przez firmę Palarnia Kawy Lani Coffee Kamil Rózicki z siedzibą w Morągu, województwo warmińsko-mazurskie, powiat Ostróda, gmina Morąg, ul. Przemysłowa 17, 14-300 Morąg, posługującego się nr REGON oraz NIP 7412060216, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Podmiot określony w ust. 1 jest Sprzedawcą, Usługodawcą oraz Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Regulaminem”).
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego.
 4. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Za przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem www.lanicoffee.pl
 7. Sklep Internetowy udostępnia Kupującym następujące dane do kontaktu:

– nr tel.: (+48) 666 895 050, (+48) 539 662 112

– adres e-mail: palarnia@lanicoffee.pl

 1. Sklep Internetowy świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

2) dostęp do poczty elektronicznej,

3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 49.0 lub wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 39.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 54.0. lub wyższej, Safari w wersji 10.0 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub wyższej,

4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 320×480,

5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi języka JavaScript.

 • 2. WARUNKI SKŁADNIA ZAMÓWIEŃ I REALIZACJI DOSTAW
 1. Aby złożyć zamówienie na produkty oferowane w Sklepie Internetowym, Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia. Podczas składania zamówienia istnieje możliwość założenia przez Kupującego konta. Kupujący może także dokonać zakupów bez zakładania konta.
 2. Warunkiem przyjęcia przez Sklep Internetowy otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które umieszczono w formularzu zamówienia, tj.:

1) imię i nazwisko lub nazwa,

2) adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),

3) adres e-mail,

4) numer telefonu kontaktowego,

5) numer NIP w przypadku Kupujących będących przedsiębiorcami.

Sklep Internetowy oświadcza, iż w związku z zamówieniem może kontaktować się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 1. W przypadku, gdy dane dotyczące Kupującego składającego zamówienie nie są tożsame z danymi dotyczącymi odbiorcy, konieczne jest wskazanie również danych dotyczących odbiorcy, tj.:

1) imię i nazwisko lub nazwa,

2) adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),

3) numer telefonu kontaktowego.

 1. Dla zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia. Ceny produktów zamieszczonych na stronie internetowej podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Wraz z otrzymaniem przez Kupującego drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia, zostaje zawarta między Sklepem Internetowym, a Kupującym umowa dotycząca zakupu od Sklepu Internetowego przez Kupującego produktów znajdujących się w przesłanym potwierdzeniu zamówienia. Umowa zawierana jest na czas określony do momentu odebrania zamówienia przez Kupującego.
 3. Wybór opcji płatności i jej potwierdzenie („Kupuję i płacę”) jest jednoznaczne z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane produkty oraz zapłaty za dostawę zgodnie z podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.
 4. Wszelkie uwagi i prośby dotyczące zamówienia Kupujący powinien umieścić w polu „Uwagi do zamówienia”, widocznym podczas finalizacji zamówienia. Sklep Internetowy nie daje gwarancji, że uwagi umieszczone w osobnej wiadomości e-mail zostaną uwzględnione podczas realizacji zamówienia.
 5. Kupujący, który składa zamówienie, powinien dokonać zapłaty za zamówione produkty oraz dostawę w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
 6. Sklep Internetowy nie łączy złożonych zamówień.
 7. Sklep Internetowy nie dzieli złożonych zamówień. W przypadku chęci otrzymania kilku faktur należy złożyć oddzielne zamówienia.
 8. Przygotowanie zamówienia oraz wysyłka produktów następuje nie później niż w ciągu  7 dni licząc od:

1) zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonane za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego lub przelewu standardowego na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2) złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem.

 1. Dostawa produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy dostawy zamówionych produktów:

1) za pośrednictwem firmy kurierskiej,

2) odbiór w paczkomacie.

 1. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.
 2. Przybliżony czas dostawy to okres od momentu nadania przesyłki przez Sklep Internetowy do momentu doręczenia jej Kupującemu, który w normalnych warunkach wynosi od 24 do 48 godzin w dniach roboczych. Z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu. Sklep Internetowy nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych produktów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej, operatora pocztowego lub z powodu siły wyższej.
 3. Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy o ewentualnych uszkodzeniach zamawianego produktu spowodowanych winą przewoźnika, stwierdzonych po otwarciu przesyłki. Stwierdzone uszkodzenia powinny być odnotowane w liście przewozowym dołączonym do przesyłki.
 • 3. SPOSOBY ORAZ TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY
 1. Płatności za zamówione produkty można dokonać następującymi sposobami:

1) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

2) płatność elektroniczna rozliczana za pośrednictwem serwisu Przelewy24, zgodnie z wyborem sposobu zapłaty przez Kupującego:

 1. a) płatności elektroniczne obsługuje spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, posługująca się NIP 7792369887 oraz nr REGON 301345068 oraz spółka DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513, posługująca się NIP 7811733852 oraz nr REGON 634509164,

3) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank Millenium 64116022020000000209220795

 1. Terminy płatności:

1) Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

2) w przypadku wyboru płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 • 4. REKLAMACJE
 1. Sklep Internetowy zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkty niewadliwe, pozbawione wad fizycznych i prawnych. Sklep Internetowy jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W razie niezgodności produktu z umową Kupujący powinien zgłosić Sklepowi Internetowemu reklamację pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 17, 14-300 Morąg, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: palarnia@lanicoffee.pl
 2. Reklamacje dotyczące brakujących produktów lub ich uszkodzenia należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
 3. Do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane produkty. Wskazanym jest również, by zachować opakowanie, w którym zostało dostarczone zamówienie.
 4. Jeżeli produkt ma wadę, Kupujący może:
 5. a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia,

 1. b) żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Kupującego będącego konsumentem, koszt dostarczenia produktu pokrywa Sprzedawca. Przesyłkę należy opatrzyć informacją: „REKLAMACJA”.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 miesięcy od wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem miesiąca, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady produktu. Jeżeli Kupujący żądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany produktu lub usunięcia wady.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji produktu lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kupującego. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku.
 4. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia produktów z winy Kupującego, Sklep Internetowy nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za produkty.
 5. Sprzedawca informuje, że nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823).
 • 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Kupujący, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może, w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w ust. 6 oraz ust. 8, które pokrywa lub może pokryć Kupujący. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia, Sklep Internetowy zwróci Kupującemu kwotę o równowartości zakupionych produktów (bez kosztów przesyłki).
 2. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy przesyłając, w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej produkty „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy” (dalej jako „Oświadczenie”), na adres poczty elektronicznej: palarnia@lanicoffee.pl lub pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 17, 14-300 Morąg. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu. Wzór Oświadczenia zamieszczony jest na końcu niniejszego Regulaminu w § 10. W przypadku wysłania Oświadczenia na adres poczty elektronicznej, Sklep Internetowy ma obowiązek niezwłocznie przesłać Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania Oświadczenia.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Kupujący, będący konsumentem, złożył Oświadczenie zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sklep Internetowy przyjmuje zwrócone produkty pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego będącego konsumentem w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu zbiorczym, w nieotwartym opakowaniu jednostkowym.
 6. Kupujący będący konsumentem powinien dokonać zwrotu produktów niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący będący konsumentem odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie produktów przed jego upływem.
 7. Kupujący będący konsumentem przesyła produkty z dowodem zakupu (elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia).
 8. Kupujący będący konsumentem pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem produktów do Sklepu Internetowego.
 9. Sklep Internetowy zwraca Kupującemu będącemu konsumentem uiszczone przez niego kwoty, bez kosztów dostarczenia produktów, na wskazany przez Kupującego będącego konsumentem rachunek bankowy po otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracane produkty, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Oświadczenia. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania odsyłanych produktów do Sklepu Internetowego.
 10. Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, o czym Sklep Internetowy informował Kupującego przy składaniu zamówienia,

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 • 6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

1) https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

2) https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

3) https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1059 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. Nr 113, poz. 1214).

2) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1059 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3) Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów – www.konsumenci.org, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich – www.federacja-konsumentow.org.pl).

 1. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 7. INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Sprzedawca gwarantuje ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i wykorzystywanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz do innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawienia. Sprzedawca zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.
 3. Przekazanie Sprzedawcy danych osobowych jest związane z rejestracją, składaniem zamówienia jednorazowego, świadczeniem przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub innymi okolicznościami określonymi w Regulaminie.
 4. Administrator Danych Osobowych zapewnia, że dokonał koniecznego zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 5. Kupujący przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych osobowych w procesie składania zamówienia uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia lub rejestrację i założenie konta.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 8. W przypadku, gdy Kupujący wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, krajowej instytucji płatniczej, nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisanej do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, posługującej się NIP 7792369887 orz nr REGON 301345068 oraz spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513, posługującej się NIP 7811733852 oraz nr REGON 634509164.
 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Niniejszy Regulamin może być pozyskiwany, odtwarzany, a jego treść utrwalana za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Domniemywa się, że Kupujący, składając zamówienie, zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2017 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.
 5. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

1) zmiany przepisów prawa,

2) zmiany sposobów płatności i dostaw,

– w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy następujących aktów prawnych (tytuły aktów prawnych i informacje na temat ich opublikowania w dziennikach urzędowych zostały podane na dzień 26 maja 2017 r.):

1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),

2) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.),

3) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 683),

oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 • 10. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY –

TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R.

O PRAWACH KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Palarnia Kawy Lani Coffee Kamil Rózicki

 1. Przemysłowa 17

14-300 Morąg

palarnia@lanicoffee.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data ………………………………………………………………

(*)Niepotrzebne skreślić